Оргсистем
Български (България)English (United Kingdom)

Профил на дейността

 

    Дружеството извършва основно консултантски и изпълнителски услуги, включващи:

 

- Стопанска диагностика на предприятия и изготвяне на бизнеспланове

- Приватизационни оценки, оферти и сделки; изготвяне и организиране на търгови и конкурсни документации

- Трудово-правни и социални разработки и консултации, вътрешна нормативна уредба по труда и работната заплата, и системи на заплащане

- Финансово-икономически и юридически консултации и експертизи; узаконяване на собственост

- Концесионни анализи на различни обекти и находища

- Преструктуриране на предприятия, отрасли и дейности, вкл. сливане, вливане и джойнт-венчъри; оценки на ДМА

- Оздравителни планове и програми на дружества в несъстоятелност

- Кредитни обосновки (за банково кредитиране)

- Търговско представителство; аутсорсинг (outsourcing)

- Организиране на събития в и извън страната, публични и частни прояви, изложения

- Бизнес обучение на ръководители на различни равнища на управление, обучителни бизнес-пътувания

- Консултации за изграждане на корпоративен имидж и рекламни стратегии; управление на отношенията с корпоративни клиенти и обществени институции

- Подготовка и издаване на рекламни материали и фирмена литература

- Разработване и управление на проекти по Оперативните програми на ЕС