Химикали в храните – европейски норми за оценка и регулация

EFSA ЕФСА

Ролята на EFSA в оценяването на безопасността на химикалите в храните

В Европейския съюз е утвърдена законодателна система за защита на потребителите от рискове, свързани с химикали в храните. Европейският Орган по безопасност на храните (EFSA), като оценител на риска, осигурява независими научни съвети за подпомагане на управляващите. В оценката на риска от химикали в храни участват няколко от научните панели на EFSA, състоящи се от европейски експерти и няколко от отделите на EFSA.

Панелът ANS се занимава с въпроси по безопасността на добавките към храни, източници на нутриенти и други вещества, добавяни към храни, с изключение на ароматизанти и ензими.

CEF  панелът се занимава с въпроси по безопасността на използването на материали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при преработката, както и с въпроси, свързани с безопасността на процесите.

Панелът CONTAM осигурява научни съвети за замърсители, нежелани вещества и остатъци от неразрешени вещества в хранителната верига, които не са в сферата на действие на другите Панели.

Приемлив дневен прием (ADI) 

Приемливият дневен прием (ADI) е количеството от дадено вещество (например добавка към храна или остатък от пестицид) в храна или питейна вода, което може да се приема ежедневно през целия живот без оценим риск за здравето. ADI се изразяват чрез телесното тегло, обикновено в милиграми (от веществото) на килограм телесно тегло на ден. Надвишаването на ADI на случайна основа не е непременно причина за загриженост, тъй като ADI взема пред вид ежедневната експозиция през целия живот.

Поносим дневен прием (TDI) – Приемлив дневен прием (ADI)

ADI се отнасят до химични вещества, умишлено добавяни към продукт или съставка или които могат да се открият в храната, например след третиране на културите с пестициди или противогъбични агенти. Поносимият дневен прием (TDI), от друга страна, е оценка на количеството на химикала, на което можем да бъдем експонирани чрез замърсяване на околната среда и което, при попадане в храна, може да бъде поглъщано ежедневно през целия живот без значим риск за здравето. Експозицията на такива замърсители, макар и нежелателна, може да бъде неизбежна, тъй като някои от тях могат да се намерят в храни в резултат на замърсяване на околната среда (например олово, диоксини и др.).

Оценки на EFSA за добавки към храни 

Според регламент, издаден от Европейската комисия през 2008г. всички добавки към храни трябва да преминат оценка на безопасността от EFSA преди да бъдат разрешени от управляващите риска в ЕС. Същият регламент изисква и EFSA да преоцени всички добавки към храни, разрешени за използване в ЕС преди 20 януари 2009г. Комисията е определила крайни срокове за преоценка на различни групи добавки, включително оцветители за храни, подсладители, консерванти и др. Крайният срок за такива преоценки е 31 декември 2020, но много от преоценките вече са завършени.

Работа на EFSA по изкуствени подсладители

Панелът ANS на EFSA ще изготви до края на 2011г. научно становище по интерпретирането на резултатите от изследвания, както и предполагаемите импликации на метанола, отчетени в тях.

Панелът ANS наскоро е разгледал стевиол гликозидите – подсладители, извлечени от листата на растението стевия. В становище, публикувано през април 2010г., той е заключил, че тези вещества не са нито генотоксични (увреден генетичен материал от клетки), нито канцерогенни и определи ADI от 4 мг на кг телесно тегло на ден. По искане на Европейската комисия, през януари 2011г. EFSA е преразгледала предишната си оценка на експозицията на консуматорите на тези подсладители. EFSA заключи, че въпреки че променените оценки на експозицията са малко по-ниски от тези в становището от април 2010г., възрастните и децата, които са големи консуматори на храни, съдържащи тези подсладители, могат да надвишат установения от Панела ADI, ако подсладителите се използват на максималните нива.

Безопасност на ароматизантите, използвани в храни

Законовата рамка за ароматизанти за храни е в период на хармонизиране в ЕС. През 2010г. панелът CEF е завършил първия етап на задълбочен преглед на безопасността на 2067 ароматизиращи вещества, използвани в ЕС.

Панелът е констатирал, че повечето ароматизиращи вещества (1667) не пораждат съображения за безопасност. EFSA е поискал от производителите да дадат допълнителни данни за около 400 вещества. За момента те са спрени и EFSA ще ги преоцени след получаване на исканите данни. Въз основа на работата на EFSA, Европейската комисия ще определи списък на ароматизиращи продукти, разрешени за използване в храни.

Изтегляне на добавка към храна от пазара

Съветите на EFSA могат да доведат до забрана. Например през 2007г. експертите на  EFSA са заявили, че оцветителят за храни Червено 2G (E 128) поражда потенциални здравни съображения, тъй като е показано, че има канцерогенно и генотоксично действие у животни. Един месец след приемането на съвета на EFSA, Европейската комисия и страните членки са забранили използването на този оцветител в храни.

Безопасност на материали в контакт с храни

Това са всички материали и артикули, предназначени за контакт с храни, като опаковки и съдове, кухненско оборудване, ножария и чинии. Безопасността на тези материали трябва да бъде оценена, тъй като молекулите могат да мигрират от тях в храната. Един важен пример е бисфенол A (BPA). BPA е химикал, използван главно с други химикали при производството на пластмаси и смоли, използвани за съдове за храни, такива като обменни бутилки за напитки, чинии и чаши и контейнери за съхранение.

EFSA актуализира съветите си за BPA през септември 2010г. След задълбочен преглед на най-новата научна литература и изследвания на токсичността на ниски дози BPA, учените от Панела CEF на EFSA са заключили, че няма нови доказателства, които да доведат до промяна на текущия TDI за BPA от 0.05 мг/кг телесно тегло, определен от EFSA в становището му от 2006г. и потвърден в становището му от 2008г. Панелът е заявил и че наличните понастоящем данни не дават убедителни доказателства за невроповеденческа токсичност на BPA.

Член на Панела е изразил особено мнени и въпреки че  е съгласен с виждането на останалата част от Панела, че тези изследвания не могат да се използват за определяне на по-нисък TDI, експертът е препоръчал настоящият TDI да стане временен TDI. В светлината на научната несигурност и за по-нататъшно намаляване на експозицията на бебета на BPA, Европейската комисия обяви, че е подходящо да се забрани производството в ЕС на пластмасови бебешки шишета, съдържащи BPA от 1 март 2011г.

Мксимални нива на остатъци (MRLs) от пестициди

Потребителите са експонирани на пестициди, понеже върху добива от селскостопански култури могат да се намерят малки количества. MRLs са горните нива на остатъци от пестициди, които са законно допустими в или върху храни за хора и животни. Те трябва да са безопасни за всички потребители и са определени колкото е възможно по-ниски, за да бъдат защитени уязвимите потребители като децата. MRLs са основани на добри селскостопански практики, тоест минималното количество пестицид, необходимо за защита на културите.

MRLs са определени за различни видове храни, такива като плодове и зеленчуци и животински продукти като мляко; те обикновено се отнасят до продукта във вида, в който се пуска на пазара. Тези нива са под непрестанно наблюдение и ако се появят нови данни за възможен риск, те могат да бъдат намалени, за да се намали експозицията на операторите, консуматорите и/или околната среда.

EFSA подготвя годишен доклад с преглед на остатъците от пестициди в храни в ЕС и оценява експозицията на потребителите чрез храната им. Последният доклад (основан на цифри от 2008 г.) показва, че 96.5% от пробите са в границите за MRL. Повечето от останалите 3.5% от пробите, надвишаващи MRLs са открити в храни, внесени в ЕС.

Непредвидено химично замърсяване в хранителната верига

Когато в хранителната верига се открие нова опасност учените трябва бързо да оценят кой е експониран, чрез какви храни и на какви нива. Например през декември 2008г. EFSA е осигурила бърза научна и техническа помощ на Европейската комисия за рисковете за здравето на хората след откриването на замърсяване с диоксин в свинско месо от Ирландия. Също през 2008г., след откриването на замърсено с меламин мляко на прах от Китай, Европейската комисия е поискала от EFSA да осигури бърз научен съвет по рисковете за човешкото здраве от възможното наличие на меламин в храни като шоколад и бисквити.

Съветът на EFSA е бил представен в рамките на по-малко от пет работни дни и е помогнал за информираността на мерките, предприети от Европейската комисия за защита на консуматорите, включително забраняването на всички продукти за бебета и малки деца, съдържащи мляко, произхождащо от Китай.

Независимост на научните съвети

От всички експерти се изисква да представят и годишна Декларация за интерес за всяка група от EFSA, в която участват. Членовете на Научния комитет на EFSA, Научните панели и техните Работни групи, както и другите външни експерти, се избират на базата на научна компетентност и според обективни критерии. Независими външни оценители разглеждат оценката на заявленията за членство в научните панели.

Становищата на EFSA са резултат от колективни обсъждания, като всеки член има равен глас. Нито един експерт не може неоправдано да повлияе на решенията на Панела и се отчитат гласовете с особено мнение.