Пекарна, сладкарски цех или кафе-сладкарница по ПРСР

еврофондове

Скоро предстои прием по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Тя ще позволи на всеки, който развива, или иска да развива неземеделска дейност на територията на селски район, да се възползва от подкрепата на безвъзмездното финансиране на Програмата за развитие на селските райони.

Можете да кандидатствате без значение дали вече имате свой малък бизнес в селски район, или желаете да стартирате такъв. Всеки бизнес в сектора на производството, услугите или занаятите може да бъде финансиран от Мярка 6.4. Създаването или модернизирането на пекарна е само една от многото идеи, които могат да бъдат реализирани с нейна помощ. Други възможности да получите финансиране са за създаване на сладкарски цех, или за изграждането на кафе-сладкарница към цеха.

Ако вече сте собственик на пекарна в селска община, можете да използвате европейското финансиране за модернизация на своя обект, като го ремонтирате и закупите ново оборудване и обзавеждане.
Ако отварянето на пекарна е все още на етап идея, то вече можете да я осъществите с помощта на Мярка 6.4. Все пак, за да бъде Вашата пекарна доходоносна и съобразена със закона, трябва да обърнете внимание на редица въпроси.

Първо, намерете подходящ обект за Вашата хлебопекарна. Локацията е от ключово значение за успеха на начинанието – няма по-добра реклама за една пекарна от аромата, който се носи от нея. Затова изберете централно място с много минувачи, които да Ви забележат лесно. Можете да изградите собствено помещение, или да закупите/наемете такова. Важно е да се уредят статута и предназначението на помещението, преди то да бъде използвано. То трябва да е въведено в експлоатация. Също така, ако сте наели или закупили обект с различно предназначение, то трябва да стартирате административната процедура по промяна на предназначението.

Конструкцията и планът на обекта трябва не само да осигуряват подходящо място за подготовката на изделията, но и следва да отговарят на редица хигиенни изисквания. Изисква се не само оборудването, но и подовете, стените, таваните, прозорците, вратите и повърхностите в зоните, където се работи с храна, да могат да се почистват лесно и да не допускат натрупването на мръсотия. Трябва да са налице подходящи, достатъчно големи помещения за обработка и съхранение на храните, с регулируема, подходяща за тях температура. Нужно е да се определят помещения или места за хранене, съхранение на лични вещи и предмети, които не са свързани с дейността на обекта, както и подходящо място за съхраняване на почистващите и дезинфекционни средства, без това да създава риск от замърсяване на храните. Нужно е да има достатъчен брой мивки, разположени на подходящо място и предназначени за почистване на ръцете. Изисква се и достатъчен брой тоалетни, които не следва да се отварят директно към помещения, в които се борави с храни. Трябва да има достатъчни вентилационни средства.

Когато набирате персонал, също трябва да се съобразите с някои нормативни изисквания. В пекарната трябва да назначите на трудов договор поне едно лице, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. В случай, че Вие като собственик отговаряте на тези изисквания, назначаването на такъв човек не е задължително. Всяко лице, заето в производството и търговията с храни, подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи по установения за това ред. Длъжни сте да осигурите обучение на тези лица за спазването на хигиенните изисквания и за прилагането на системата за управление на безопасността на храните. Трябва да осигурите работното облекло на този персонал и условията за съхраняването на облеклото.

В допълнение към изброените хигиенни изисквания, за да може да функционира обекта, е необходимо да има:
1. разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта;
2. въведени:
а) добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;
б) система за управление на безопасността на храните. По закон трябва да внедрите, прилагате и поддържате система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки.

Изпълнението на всички посочени изисквания е основание за регистрацията на обекта от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). За извършване на регистрацията, в ОДБХ по местонахождението на обекта се подава заявление по образец, в което се посочват име и адрес на фирмата, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

Мярка 6.4. може да финансира всички инвестиции, свързани с изграждането на нова или модернизацията на съществуваща пекарна, в това число строителни дейности, закупуване на оборудване и обзавеждане, транспортни средства, работното облекло на персонала, внедряване на системата за управление на безопасността на храните.

Безвъзмездната помощ, която Мярка 6.4 осигурява, е до 200 хил. евро.

Източник: Евро програми