БАБХ извърши 13111 проверки на храните

БАБХ

Приз изминалия месец инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно и на заведения за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:

  • Общ брой извършени проверки в цялата страна – 13 111;
  • Издадени предписания – 540;
  • Съставени актове за установяване на административни нарушения – 120;
  • Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 2 бр. ;
  • Изтеглени и насочени за унищожаване 15 317 кг храни и 310 540 бр. яйца.

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки са:

  • Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
  • Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
  • Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни и некоректно етикетирани, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
  • Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.